Materi Agama Kelas VII/7 SMP Semester 1/2 Lengkap Terbaru

Kali ini saya akan membagikan rangkuman materi agama sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca semua atau hanya untuk menambah seidikit wawasan tentang agama islam. Materi ini mulai dari semester 1 dan 2 untuk SMP. Langung disimak aja rangkuman materi agama islam dibawah ini
Materi Agama Kelas VII/7 Lengkap
Bab 1 Alif lam syamsiyah
 • Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang bertemu dengan salah satu dari empat belas huruf syamsiyah, yaitu:
  Alif lam syamsiyah
 • Cara membaca alif lam syamsiyah adalah dengan meleburkan suara lamnya pada huruf syamsiyah setelahnya
 • Bacaan alif lam syamsiyah dalam ayat Al-Qur’an biasanya ditandai dengan tasydid  pada huruf syamsiyah.
 • Alif lam qamariyah adalah alif lam yang bertemu dengan salah satu dari empat belas huruf qamariyah, yaitu:
  Alif lam qamariyah
 • Cara membaca alif lam qamariyah dengan membaca jelas huruf lamnya
 • Ciri-ciri bacaan alif lam qamariyah adalah ditandai dengan sukun pada huruf lamnya.
Bab 2 Iman Kepada Allah
 • Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaan- Nya, kemudian pengakuan ini diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata.
 • Sifat bagi Allah adalah sesuatu yang menjadi ciri khas zat Allah. Pembahasan sifat Allah dalam ilmu tauhid biasanya dibagi menjadi tigamacam, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz.
 • Sifat wajib Allah seperti sifat wujud, qidam, baqa’, mukha lafatu lilhawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyyah, qudrat, iradat, ilmu,hayat, sama’, basar, dan kalam.
 • Sifat mustahil Allah seperti ‘adam, hudus,fana', mumasalatu lilhawadis, qiyamuhu bigair, ta‘adud, ‘ajzun, karahah, jahlun, maut, summun, ‘umyun, dan bukmun.
 • Beriman kepada Allah dan sifat-sifat-Nya memiliki banyak manfaat. Di antara manfaat tersebut adalah mendorong kita untuk selalu bertakwa, berakhlak baik, bersikap ikhlas dalam beramal, dan tidak mudah putus asa.
Bab 3 Mengenal Asma’ul Husna
 • Asma’ul Husna menurut bahasa berarti namanama yang baik. Menurut istilah, berarti namanama baik yang dimiliki Allah sebagai bukti keagungan dan kemuliaan-Nya.
 • Jumlah keseluruhan Asma’ul Husna 99. Seluruh nama Allah tersebut menggambarkan kesempurnaan- Nya.
 • Sepuluh di antara seluruh Asma’ul Husna adalah al-‘Aziz, al-Wahhab, al-Fattah, al-Qayyum, al-Hadi, as-Salam, al-Wadud, al-Latif, al-Qawiyy, dan al-Hafi z
 • Meneladani Asma’ul Husna dapat kita tunjukkan dengan sikap tangguh dan sabar dalam menanggung beban hidup, bersikap peduli dan berbelas kasih, bersikap aktif untuk dapat meraih kesuksesan, pandai menjaga amanah, dan sikap-sikap terpuji lainnya.
Bab 4 Perilaku Terpuji
 • Tawadu adalah bersikap rela dan rendah hati di hadapan orang lain.
 • Bersikap tawadu dapat kita lakukan dengan berbagai cara, seperti mengenal Allah dengan mengimani-Nya, tidak melupakan hakikat diri sendiri, serta pandai bersyukur atas nikmat Allah.
 • Taat artinya tunduk terhadap perintah atau larangan seseorang maupun peraturan yang berlaku. Sikap taat kepada Allah disebut dengan takwa.
 • Bersikap taat kepada ulil amri hanya boleh kita lakukan jika yang kita kerjakan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang termaktub dalam ajaran agama.
 • Bersikap qanaah ditunjukkan dengan kerelaan diri untuk menerima ketentuan Allah setelah berusaha semaksimal mungkin dan menjauhkan diri dari rasa tidak puas pada ketentuan Allah tersebut.
 • Qanaah dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri tertentu, seperti menerima apa adanya dengan ikhlas, rajin memohon pada Allah, bersabar pada ketentuan Allah, dan selalu bertawakal.
 • Sabar artinya menahan diri dalam menanggung penderitaan, baik saat menghadapi sesuatu yang diingini atau tidak disenangi.
 • Sabar dapat ditunjukkan dalam berbagai hal seperti dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi kemaksiatan, serta memohon perlindungan dari musibah.
Bab 5 Taharah
 • Taharah dari hadas berarti bersuci karena ada hadas pada diri seseorang. Hadas terdiri atas dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. 
 • Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu, sedangkan hadas besar dengan mandi. Apabila wudu dan mandi tidak dapat dilakukan dengan cara bertayamum.
 • Najis ada tiga macam, yaitu najis mukhaffafah (najis ringan), najis mutawasitah (najis menengah), dan najis mugallazah (najis berat).
 • Mandi merupakan salah satu cara bersuci dari hadas besar. Bersuci dengan mandi dilakukan dengan berniat mandi terlebih dahulu selanjutnya mengalirkan air ke seluruh tubuh.
 • Berwudu dilakukan dengan berniat dan mengalirkan air ke beberapa anggota wudu, yaitu muka, kedua tangan hingga siku, kepala, dan kaki.
 • Tayamum dilakukan dengan menyapukan debu pada muka dan tangan hingga pergelangan tangan.
Bab 6 Tata Cara Shalat Wajib
 • Salat secara bahasa berarti doa. Adapun menurut istilah yaitu ibadah yang berupa gerakan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat serta rukun tertentu.
 • Salat lima waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim.
 • Syarat wajib salat adalah hal-hal yang menjadikan seseorang diwajibkan mengerjakan salat.
 • Syarat sah salat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan salat agar salatnya menjadi sah.
 • Rukun salat adalah segala yang harus dilakukan dalam salat. Jika ada yang ditinggalkan, salatnya tidak sah.
 • Sunah salat apabila dilaksanakan lebih utama, tetapi jika ditinggalkan tidak sampai menjadikan salat itu batal.
 • Kaifiat salat adalah tata cara yang sudah ditentukan dalam melakukan salat, baik berupa susunan bacaan maupun gerakan.
Bab 7 Shalat berjamaah dan Munfarid
 • Terdapat dua cara melaksanakan salat, yaitu munfarid dan berjamaah.
 • Melaksanakan salat secara munfarid yaitu melaksanakan salat sendirian.
 • Melaksanakan salat secara berjamaah yaitu melaksanakan salat secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
 • Hukum melaksanakan salat berjamaah adalah sunah muakkad.
 • Seseorang yang melaksanakan salat berjamaah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan akan memperoleh keutamaan 27 kali lipat dibandingkan orang yang salat sendirian.
 • Dalam salat berjamaah terdapat imam dan makmum.
 • Imam dalam salat yaitu sesorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan salat berjamaah.
 • Makmum dalam salat berjamaah adalah orang yang dipimpin oleh seorang imam dan menjadi pengikut di dalam salat atau orang yang ikut bersembahyang di belakang imam.
 • Makmum dalam salat berjamaah dibedakan menjadi dua, yaitu makmum muwafik dan makmum masbuk.
 • Makmum muwafik yaitu makmum yang dapat mengikuti salatnya imam secara sempurna mulai dari rakaat pertama sampai akhir.
 • Makmum masbuk yaitu makmum yang tertinggal minimal satu rakaat bersama imam.
 • Saf dalam salat berjamaah yaitu barisan salat makmum di belakang imam.
 • Saf yang baik adalah saf yang lurus, rapat, dan tertib.
Bab 8 Sejarah Kehidupan Nabi Muhammad saw 
 • Masa sebelum kedatangan Islam dikenal sebagai masa jahiliah.
 • Masyarakat jahiliah menyembah dan memohon pertolongan kepada batu-batu.
 • Kebiasaan masyarakat Mekah pra-Islam adalah berjudi, berzina, mencuri, dan merampok.
 • Nabi Muhammad lahir pada malam menjelang dini hari, Senin tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 570 M. Tahun kelahirannya disebut tahun Gajah.
 • Ayah Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah.
 • Nabi Muhammad menerima tugas kerasulannya setelah menerima wahyu yang pertama, yaitu Surah al-‘Alaq [96]: 1–5.
 • Wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad di gua Hira.
 • Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyisembunyi dan terang-terangan.
 • Risalah atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad berlaku untuk semua umat manusia tanpa membedakan ras, warna kulit, dan bangsa.
Bab 9 bacaan tanwin/nun mati dan mim mati
 • Hukum bacaan nun mati/tanwin terdiri atas bacaan izhar halqi, idgam bigunnah, idgam bilagunnah, ikhfa haqiqi, dan iqlab.
 • Bacaan izhar halqi terjadi jika ada nun mati/ tanwin bertemu dengan huruf izhar, yaitu
   huruf izhar
  Cara membacanya adalah jelas.
 • Bacaan idgam bigunnah terjadi jika ada nun mati/ tanwin bertemu dengan empat huruf, yaitu
  idgam bigunnah
  Cara membacanya lebur dan berdengung.
 • Bacaan idgam bilagunnah terjadi jika ada nun mati/tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu ر dan ل. Cara membacanya lebur dengan tidak berdengung.
 • Bacaan iqlab terjadi jika ada nun mati/tanwin bertemu dengan huruf ب . Cara membacanya yaitu bunyi nun mati/tanwin berubah menjadi bunyi mim.
 • Bacaan yang terakhir yaitu ikhfa haqiqi. Bacaan ikhfa haqiqi terjadi jika nun mati/tanwin bertemu dengan lima belas huruf ikhfa haqiqi, yaitu:  
  huruf ikhfa haqiqi
  Cara membacanya adalah samar (antara izhar dan idgam).
 • Bacaan yang terdapat dalam mim mati adalah ikhfa syafawi, idgam mimi, dan izhar syafawi.
 • Bacaan ikhfa syafawi terjadi jika ada mim mati bertemu dengan huruf ب. Cara membacanya adalah dengan samar dan dengung.
 • Bacaan idgam mimi terjadi jika mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya idgam dengan berdengung.
 • Bacaan izhar syafawi terjadi jika ada mim mati bertemu dengan huruf selain ب dan م . Cara membacanya harus jelas (izhar).
Bab 10 Iman kepada Malaikat
 • Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman. Iman kepada malaikat berarti meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diutus untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah.
 • Allah telah menciptakan beribu-ribu malaikat. Akan tetapi, Allah mewajibkan kita untuk meyakini sepuluh malaikat-Nya.
 • Nama dan Tugas Malaikat antara lain 
 • Malaikat Jibril yang mengepalai seluruh malaikat. Dia mempunyai gelar Ruhul Qudus. Selain mengepalai para malaikat, dia mempunyai tugas khusus yaitu menerima wahyu dan menyampaikannya kepada para nabi. Tugas menyampaikan wahyu ini berakhir hingga masa Nabi Muhammad saw.
 • Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah di alam ini. Malaikat ini pulalah yang bertanggung jawab untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, membagi pendapatan manusia, dan sebagainya.
 • Malaikat Rakib yang mencatat amal baik dan Malaikat Atid yang akan mencatat amal jahat setiap manusia.
 • Malaikat Izrail bertanggung jawab pada kelahiran dan kematian tiap makhluk di alam ini. Di bawah komandonya, bekerja seratus ribu kelompok malaikat.
 • Malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyakan amal yang telah mereka lakukan.
 • Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala yang menandai datangnya hari kiamat.
 • Mereka yang beriman dan beramal baik akan masuk surga serta disambut oleh Malaikat Ridwan/penjaga surga, sedangkan mereka yang kufur dan beramal jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka yang dijaga oleh Malaikat Malik/penjaga neraka.
 • Malaikat dikaruniai Allah keistimewaankeistimewaan yang merupakan sifat-sifatnya. Misalnya, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur (cahaya), malaikat tidak berjenis kelamin, dan lain-lain.
 • Contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan akan tugas malaikat sebagai berikut.
  a. Berhati-hati dalam berbuat.
  b. Terdorong untuk selalu berbuat positif.
  c. Giat berusaha dan berdoa.
Bab 11 Perilaku terpuji
 • Kerja keras merupakan sikap hidup seorang muslim. Manfaat kerja keras dalam kehidupan antara lain sebagai berikut.
  a. Mengubah nasib menjadi lebih baik.
  b. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara.
  c. Meningkatkan harkat dan martabat dalam kehidupan di dunia.
 • d. Mendorong kita untuk meraih masa depan yang lebih baik.
 • Tekun adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesungguhan yang penuh daya tahan dan penuh semangat dalam melakukan sesuatu.
 • Ulet adalah sikap dan perilaku tidak mudah putus asa dan mudah menyerah walaupun banyak rintangan yang dihadapi.
 • Teliti adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kecermatan, penuh minat, dan kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan agar tidak terjadi kesalahan.
 • Teliti ada dua macam, yaitu teliti dalam perkataan dan teliti dalam perbuatan.
Bab 12 Salat Jumat
 • Salat Jumat adalah salat fardu dua rakaat yang dilakukan setiap hari jumat pada waktu Zuhur yang didahului dengan dua khotbah.
 • Syarat wajib salat Jumat adalah beragama Islam, laki-laki, balig, berakal, sehat, dan bukan musafir.
 • Syarat sah salat Jumat adalah dilakukan pada waktu Zuhur, dilakukan di tempat menetap, dilakukan dengan berjamaah, dan didahului dua khotbah.
 • Halangan yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan salat Jumat adalah sakit keras, musafir, hujan lebat, cuaca yang sangat panas.
 • Fungsi salat Jumat adalah untuk menjalin ukhuwah islamiah, mewujudkan solidaritas dan kepedulian, mencegah perbuatan keji dan munkar, serta sebagai sarana menuntut ilmu.
Bab 13 Salat jamak dan qasar
 • Ada dua cara melaksanakan salat jamak, yaitu mengumpulkan dua salat dan mengerjakannya pada waktu salat yang awal. Kedua, kebalikannya, yaitu mengumpulkan dua salat dan mengerjakannya pada salat yang akhir.
 • Salat jamak hanya dapat dilakukan pada saat saat tertentu, yaitu saat dalam perjalanan, saat turun hujan yang sangat lebat, dan saat cuaca yang sangat panas.
 • Mengqasar salat adalah mengurangi salat yang empat rakaat menjadi dua. Salat yang dapat diqasar adalah salat Zuhur, Asar, dan Isya.
 • Syarat mengqasar salat antara lain sedang dalam perjalanan, harus salat yang empat rakaat, dan tidak makmum kepada imam yang salat biasa.
 • Salat jamak qasar adalah melakukan salat jamak sekaligus mengqasarnya.
 • Bab 14 Sejarah Kehidupan Nabi Muhammad 
 • Di antara misi Nabi Muhammad adalah mengajak manusia menyembah Allah swt., menyempurnakan akhlak, menghapus perbedaan kasta, dan rahmat bagi seluruh alam.
 • Dalam menyampaikan dakwah, Nabi Muhammad dan para sahabat menemui banyak rintangan dan tantangan.
 • Teladan yang dapat dipetik dari perjuangan dakwah Nabi Muhammad saw. sebagai berikut.
  a. Tidak mudah putus asa.
  b. Rela berkorban.
  c. Ketabahan dan kesabaran.
  d. Akhlak mulia.

Subscribe Untuk Mendapatkan Updata Artikel

loading...

0 Response to "Materi Agama Kelas VII/7 SMP Semester 1/2 Lengkap Terbaru"

Post a Comment